RM Rynek Motocyklowy
Reklama
Reklama
RM Rynek Motocyklowy
RM Rynek Motocyklowy

RM Rynek Motocyklowy

Reklama
Reklama
 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego na stronie www.rynekmotocyklowy.pl (dalej „SERWIS RYNEK MOTOCYKLOWY”) jest Raven Media Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370285, NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (zwana dalej: RAVEN MEDIA lub Administrator).
 2. RAVEN MEDIA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY. W związku z tym przedstawiamy dokument określający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY.
 3. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. podstawę prawną dla wprowadzenia niniejszej Polityki prywatności stanowi ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO).
  1. Informacje wstępne.
   1. RAVEN MEDIA posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY danych. Wykorzystywanie danych ze stron zamieszczonych w SERWISU ELEKRYNEK MOTOCYKLOWY w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody RAVEN MEDIA.
   2. RAVEN MEDIA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY.
   3. RAVEN MEDIA dokłada wszelkich starań, aby chronić SERWIS RYNEK MOTOCYKLOWY przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższego, RAVEN MEDIA dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe zawsze były:
    1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
    2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
    3. przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
    4. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
    5. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.
   1. Dane Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY przetwarzane są przez RAVEN MEDIA w zależności od podstawy ich przetwarzania, w różnych celach. W szczególności RAVEN MEDIA przetwarza dane użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY:
    1. W celu wykonania przez RAVEN MEDIA obciążających ją zobowiązań prawnych, a tu wynikających z przepisów zobowiązujących RAVEN MEDIA do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej i rozliczeń z tytułu należności podatkowych i publicznoprawnych, z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych na rzecz Użytkowników, czy też zapewnienia Użytkownikom SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY – przez czas każdorazowo wynikający z konkretnego przepisu prawnego – jak np. obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe, obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
    2. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez RAVEN MEDIA z Użytkownikiem SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, w tym np. umowy o świadczenie usług polegającej na dostawie na rzecz Użytkownika określonych towarów lub treści, jak materiały prasowe, newsletter, umowy umożliwiającej użytkownikom SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY korzystanie z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY i jej funkcjonalności umożliwiających zamieszczanie w SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY materiałów własnych użytkowników, lub w wykonaniu zobowiązań wynikających z przebiegu Konkursów organizowanych na stronach SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY - na czas obowiązywania umowy, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością dochodzenia roszczeń z umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej;
    3. W celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a także zapewnienia ich Użytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o zakresie świadczonych Użytkownikowi usług, awariach i zagrożeniach bezpieczeństwa – na czas korzystania przez Użytkownika z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci;
    4. W celu zapobiegania nadużyciom i naruszaniu przepisów prawa przy korzystaniu z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY – na czas korzystania przez Użytkownika z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci;
    5. W celu ustalania obrony i dochodzenia roszczeń przysługujących RAVEN MEDIA– na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia tych roszczeń, a także ich egzekwowania, w szczególności wynikający z przepisów o ich przedawnieniu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawa prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej;
    6. W celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także realizowanego w cudzym imieniu, na czas trwania umowy lub korzystania z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a na podstawie odrębnej zgody – w zakresie i na czas, na jaki jej udzielono;
    7. W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, sporządzania zestawień, statystyk, prowadzenia badań, ankiet porównawczych, na potrzeby wewnętrzne RAVEN MEDIA, np. w zakresie doskonalenia SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY i świadczonych za jej pośrednictwem usług, jak również na podstawie oddzielnych Regulaminów w celach prowadzenia badań nad konkretną marką lub produktem - na czas trwania umowy lub korzystania z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a na podstawie odrębnej zgody – na czas na jaki jej udzielono, zaś w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieograniczony.
   2. RAVEN MEDIA przetwarza dane osobowe Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY wyłącznie, wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, wyłącznie na czas niezbędny do realizacji konkretnego celu przetwarzania i wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden warunków opisanych w ustępach 1) -5) poniżej.
  3. III. Uprawnienia Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY związane z przetwarzaniem danych/li>
Reklama