RM Rynek Motocyklowy
RM Rynek Motocyklowy

RM Rynek Motocyklowy

 1. Właścicielem serwisu internetowego prowadzonego na stronie www.rynekmotocyklowy.pl (dalej „SERWIS RYNEK MOTOCYKLOWY”) jest Raven Media Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370285, NIP 897-17-67-168, REGON 021366963, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (zwana dalej: RAVEN MEDIA lub Administrator).
 2. RAVEN MEDIA przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY. W związku z tym przedstawiamy dokument określający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY.
 3. Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. podstawę prawną dla wprowadzenia niniejszej Polityki prywatności stanowi ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO).
  1. Informacje wstępne.
   1. RAVEN MEDIA posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY danych. Wykorzystywanie danych ze stron zamieszczonych w SERWISU ELEKRYNEK MOTOCYKLOWY w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody RAVEN MEDIA.
   2. RAVEN MEDIA w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY.
   3. RAVEN MEDIA dokłada wszelkich starań, aby chronić SERWIS RYNEK MOTOCYKLOWY przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Niezależnie od powyższego, RAVEN MEDIA dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe zawsze były:
    1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
    2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
    3. przechowywane nie dłużej niż to konieczne,
    4. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
    5. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.
  2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.
   1. Dane Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY przetwarzane są przez RAVEN MEDIA w zależności od podstawy ich przetwarzania, w różnych celach. W szczególności RAVEN MEDIA przetwarza dane użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY:
    1. W celu wykonania przez RAVEN MEDIA obciążających ją zobowiązań prawnych, a tu wynikających z przepisów zobowiązujących RAVEN MEDIA do prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej i rozliczeń z tytułu należności podatkowych i publicznoprawnych, z przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych na rzecz Użytkowników, czy też zapewnienia Użytkownikom SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY – przez czas każdorazowo wynikający z konkretnego przepisu prawnego – jak np. obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji na cele podatkowe, obowiązkowy czas przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
    2. W celu zawarcia i wykonania umowy zawartej przez RAVEN MEDIA z Użytkownikiem SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, w tym np. umowy o świadczenie usług polegającej na dostawie na rzecz Użytkownika określonych towarów lub treści, jak materiały prasowe, newsletter, umowy umożliwiającej użytkownikom SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY korzystanie z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY i jej funkcjonalności umożliwiających zamieszczanie w SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY materiałów własnych użytkowników, lub w wykonaniu zobowiązań wynikających z przebiegu Konkursów organizowanych na stronach SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY - na czas obowiązywania umowy, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością dochodzenia roszczeń z umowy lub prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej;
    3. W celu monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a także zapewnienia ich Użytkownikom wsparcia technicznego i serwisowego, w tym informowania o zakresie świadczonych Użytkownikowi usług, awariach i zagrożeniach bezpieczeństwa – na czas korzystania przez Użytkownika z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci;
    4. W celu zapobiegania nadużyciom i naruszaniu przepisów prawa przy korzystaniu z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY – na czas korzystania przez Użytkownika z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawą prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania przestrzegania prawa w sieci;
    5. W celu ustalania obrony i dochodzenia roszczeń przysługujących RAVEN MEDIA– na czas niezbędny do ustalenia i dochodzenia tych roszczeń, a także ich egzekwowania, w szczególności wynikający z przepisów o ich przedawnieniu, a po tym czasie wyłącznie w przypadku, gdy jest to uzasadnione innym celem i podstawa prawną przetwarzania danych, np. koniecznością prowadzenia dokumentacji finansowo księgowej;
    6. W celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, a także realizowanego w cudzym imieniu, na czas trwania umowy lub korzystania z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a na podstawie odrębnej zgody – w zakresie i na czas, na jaki jej udzielono;
    7. W celach analitycznych, badawczych i rozwojowych, sporządzania zestawień, statystyk, prowadzenia badań, ankiet porównawczych, na potrzeby wewnętrzne RAVEN MEDIA, np. w zakresie doskonalenia SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY i świadczonych za jej pośrednictwem usług, jak również na podstawie oddzielnych Regulaminów w celach prowadzenia badań nad konkretną marką lub produktem - na czas trwania umowy lub korzystania z SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY, a na podstawie odrębnej zgody – na czas na jaki jej udzielono, zaś w przypadku danych zanonimizowanych na czas nieograniczony.
   2. RAVEN MEDIA przetwarza dane osobowe Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY wyłącznie, wtedy, gdy jest to zgodne z prawem, wyłącznie na czas niezbędny do realizacji konkretnego celu przetwarzania i wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden warunków opisanych w ustępach 1) -5) poniżej.
  3. III. Uprawnienia Użytkowników SERWISU RYNEK MOTOCYKLOWY związane z przetwarzaniem danych/li>